П`ятниця
23.08.2019
17:40
Вітаю Вас Гість
RSS

Прилуцька ЗОШ І-ІІІ ст. №12

Реєстрація Вхід
IНФОРМАЦIЙНО-БIБЛIОГРАФIЧНА ДIЯЛЬНIСТЬ ШКIЛЬНОЇ БIБЛIОТЕКИ »

Єдина країна

Меню сайту

КРЦОЯО

Корисні посилання
Опитування
Ваше ставлення до ОС Linux?


онлайн-радіо

Форма входу

Друзі сайту
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Новини osvita.ua

Свята та події
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Статистика

Карта відвідування

Сайти бiблiотек

На цiй сторiнцi розмiщенi посилання на найкращi електроннi бiблiотеки, де ви можете читати, або скачувати рiзнi лiтературнi джерела в електронному варiантi.

 Посилання для учнiв, якi готуються до МАНу або реферату

Спецiалiзованi Iнтернет-сайти дитячої лiтератури

Освiтньо-iнформацiйнi ресурси

Iнтернет-сайти бiблiотек

Медiатека

Завдання, що стоять перед нацiональною школою сьогоднi, зумовлюють трансформацiю бiблiотек навчальних закладiв, сприяють їхньому реформуванню в бiблiотечно-iнформацiйнi центри, що не тiльки збирають, зберiгають i розповсюджують iнформацiю для удосконалення знань учнiв, але й сприяють пiдвищенню професiйної майстерностi педагогiв. Усе це потребує змiн у формуваннi iнформацiйних ресурсiв бiблiотек, технiчному оснащеннi, професiйнiй компетентностi бiблiотечних працiвникiв як учасникiв навчально-виховного процесу.

Створення бiблiотечної медiатеки як сучасного центра iнформацiйної служби - справа тривала i потребує матерiальних витрат та творчостi всього колективу навчального закладу. Головним принципом її роботи повинно стати сприяння пошуку гармонiї мiж новими формами доступу до iнформацiї, знань, з одного боку, i гуманiстичними основами бiблiотечної справи i спрямованiстю шкiльної бiблiотеки на формування моральних якостей через популяризацiю друкованого слова, читання кращих творiв вiтчизняної та свiтової лiтератури - з iншого.

Комп'ютеризацiя шкiльних бiблiотек мiста, пiдключення їх до мережi Iнтернет, наявнiсть сторiнок "Шкiльна бiблiотека" на Web-сайтах навчальних закладiв та персональної електронної пошти створили реальнi умови для трансформацiї шкiльних бiблiотек у медiатеки.


Структура бiблiотеки-медiатеки

 

Правила користування медiатекою на базi шкiльної бiблiотеки

1. Загальнi положення

1.1. Право на вiльний та безкоштовний доступ до медiатеки на базi шкiльної бiблiотеки мають учнi та педагогiчний колектив школи.

1.2. Медiатека на базi шкiльної бiблiотеки надає можливiсть користувачам користуватися фондами iнформацiйних ресурсiв:

 • книжковим фондом (навчальною, методичною, художньою, науково-популярною, довiдковою лiтературою);
 • фондом перiодичних видань (журнали, газети);
 • фондом компакт-дискiв, аудiо- та вiдеозаписiв, предметними електронними базами даних, ресурсами мережi Iнтернет;
 • комп'ютерними бiблiотечно-iнформацiйними системами;
 • довiдково-бiблiографiчним апаратом (каталоги, картотеки, бiблiографiчнi списки).

1.3. Режим роботи медiатеки узгоджується з годинами роботи школи, з метою забезпечення диференцiйованого пiдходу до користування медiатекою.

2. Обов'язки бiблiотекаря медiатеки на базi шкiльної бiблiотеки:

 • проводити первинний iнструктаж користувачiв щодо роботи в медiатецi;
 • вести журнал iнформацiйних запитiв користувачiв;
 • надавати користувачам iнформацiю про фонди електронних носiїв;
 • забороняти користувачам працювати з тими ресурсами, якi не вiдповiдають призначенню;
 • проводити консультацiї для користувачiв щодо роботи з ресурсами електронних фондiв;
 • тримати пiд контролем стан збереження медiа-ресурсiв, компакт-дискiв, технiчного i програмного забезпечення;
 • своєчасно наповнювати веб-сторiнку "Шкiльна бiблiотека" на сайтi навчального закладу.

3. Правила та обов'язки користувачiв

3.1. Користувачi медiатеки на базi шкiльної бiблiотеки мають право:

 • oтримувати вичерпну iнформацiю про фонди, iнформацiйнi ресурси та послуги, якi надає медiатека на базi шкiльної бiблiотеки;
 • користуватися довiдково-бiблiографiчним апаратом медiатеки; отримувати консультацiйну допомогу в пошуку та виборi джерел iнформацiї;
 • отримувати тематичнi, фактографiчнi, уточнюючi та бiблiографiчнi довiдки на основi фонду медiатеки;
 • отримувати консультацiйну допомогу при роботi з iнформацiєю на нетрадицiйних носiях;
 • брати участь у заходах, якi проводяться медiатекою;
 • надавати практичну допомогу медiатецi;

3.2. Обов'язки користувачiв медiатеки на базi бiблiотеки

Користувачi медiатеки на базi шкiльної бiблiотеки зобов'язанi:

 • дотримуватися правил користування медiатекою;
 • користуватися фондом медiатеки на базi шкiльної бiблiотеки лише в примiщеннi бiблiотеки;
 • при отриманнi ресурсiв користувач має переконатися у вiдсутностi дефектiв, при виявленнi наступних - проiнформувати бiблiотекаря;
 • повертати документи до медiатеки у встановлений термiн;
 • замiнювати втраченi (пошкодженi) аудiовiзуальнi документи рiвноцiнними або вiдшкодовувати їх ринкову вартiсть у розмiрах, встановлених правилами користування медiатекою.

Правила користування мережею Iнтернет в бiблiотецi

Бiблiотека:

 • надає вiльний доступ читачам до ресурсiв Iнтернету у навчальних цiлях та для самоосвiти;
 • гарантує рiвнi умови для доступу до мережi Iнтернет для всiх категорiй користувачiв незалежно вiд їх вiку, статтi, соцiального, матерiального або службового становища, окрiм випадкiв, передбачених законодавством України;
 • гарантує необмежений доступ користувачiв до будь-яких категорiй веб-сайтiв (соцiальних мереж, чатiв, електронної пошти);
 • користувачами Iнтернету можуть бути як вчителi, так i учнi загальноосвiтнiх шкiл, без вiкових обмежень, якi є читачами бiблiотеки.
 • перед початком роботи необхiдно отримати дозвiл у бiблiотекаря. Час користування Iнтернетом для однiєї людини може бути обмеженим лише у наявностi черги на користування комп'ютером. При пiдвищеному попитi iснує попереднiй запис.

Користувач має право:

 • отримувати безкоштовнi консультацiї з приводу найкращих практик використання ресурсiв Iнтернет, а також з основ користування програмним забезпеченням;
 • одержувати консультацiю з питань пошуку iнформацiї в Iнтернетi у бiблiотекаря;
 • копiювати iнформацiю з Iнтернету на власнi електроннi носiї iнформацiї (флешки, CDR (RW) диски, тощо).

Користувач зобов'язаний:

 • вiдзначати у працiвника початок i закiнчення роботи, вид потрiбних послуг i тематику iнформацiйного запиту;
 • дбайливо ставитися до програмного забезпечення i комп'ютерного обладнання;
 • повiдомити бiблiотекаря про проблеми i порушення, що виникли в процесi роботи;
 • компенсувати нанесений матерiальний збиток у випадку виникнення такого.

забороняється:

 • починати роботу за комп'ютером без дозволу бiблiотекаря;
 • використовувати Iнтернет в особистих iнтересах, не пов'язаних з пошуком навчальної iнформацiї, вiдвiдувати сайти розважального характеру;
 • використовувати Iнтернет для протизаконних (порушення авторських прав та iн.) цiлей, а також для нанесення шкоди чи збитку iншим особам;
 • використовувати невiдформатованi, пошкодженi CD-ROM диски;
 • вносити змiни в настроювання комп'ютера i програмного забезпечення, встановлювати i видаляти програми незалежно вiд їх походження, вносити будь-якi змiни в конфiгурацiю ОС;
 • виключати або перезавантажувати комп'ютер;
 • перебувати на одному робочому мiсцi бiльше 2 чол.

Бiблiотека не несе вiдповiдальностi, якщо данi втрачено в результатi неправильного використання обладнання.

У разi невиконання вимог представникiв адмiнiстрацiї бiблiотеки користувач позбавляється права безкоштовного користування Iнтернетом на 1 мiсяць.

 

 Довiдники, енциклопедiї

 • www.uk.wikipedia.org "Вiкiпедiя" - україномовна версiя енциклопедiї. Пошук за статтями вiльної унiверсальної енциклопедiї, написаних українською мовою. Вибранi статтi, цiкавi факти, поточний день в iсторiї, посилання на тематичнi портали i спорiдненi проекти.
 • www.krugosvet.ru "Кругосвет" - унiверсальна енциклопедiя Рубрикатор за категорiями: iсторiя, медицина, технологiї та iн. (статтi, карти, iлюстрацiї). Пошук за темами та алфавiтом. Версiї для друку. Вiдомостi про продукт на CD.
 • www.dic.academic.ru "Dic.academic.ru" - онлайн-словники i енциклопедiї .Пропонується обширна пiдбiрка словникiв i енциклопедiй: фiнансовий i економiчний словники, англо-росiйський словник фiнансових термiнiв, словник Даля, сучасна енциклопедiя та iн.
 • .www.encyclopedia.ru "Свiт енциклопедiй" - довiдкова система. Огляд унiверсальних i спецiалiзованих iнтернет-енциклопедiй, словникiв. Можливiсть розмiщення, конференцiя.
 • .www.rubricon.com "Рубрикон" - енциклопедiї в iнтернетi. Платний доступ до повних електронних версiй енциклопедiй i словникiв. Тематичний каталог енциклопедiй. Анонси статей, пошук за анонсами. Описи пакетiв видань, цiн
 • .www.edic.ru "Edic" - енциклопедичнi словники. Великий енциклопедичний та iсторичний словники онлайн. Пошук за словниками.
 • .www.wikiznanie.ru "ВикиЗнание" - унiверсальна енциклопедiя. Вiльна безкоштовна гiпертекстова on-line енциклопедiя, з можливiстю редагування статей для всiх охочих.
 • www.sci.aha.ru/ALL/ "All-in-one" - енциклопедичний довiдник. Одиницi вимiрювань, числова i фактична iнформацiя практично по всiх сферах людської дiяльностi (вiд елементарних частинок i всесвiту до природи, географiї, мови, культур i iсторiї).
 • www.persons.com.ua Бiографiчний банк даних "ОСОБИСТОСТI". Банк даних "Особистостi" мiстить близько 60 000 бiографiй людей, що залишили слiд у iсторiї людства, а також додатковi данi, згрупованi по роздалам: власне бiографiя, посилання на Iнтернет-джерела, зв?язки з iншими особистостями, додатковi текстовi, графiчнi, аудiо- та вiдео матерiали
 • www.mirslovarei.com "Мир словарей" - бiблiотека словникiвСловники i енциклопедiї з пошуковою системою за ключовими словами: Великий енциклопедичний, Етнографiчний, Будiвельний, Фiнансовий, Словник комп'ютерного жаргону та iн.
 • www.floranimal.ru "Floranimal" - про тварин i рослини. Iлюстрованi статтi про рiзнi види тварин i рослин (алфавiтна систематизацiя). Розважальнi новини зi свiту тварин. Тести та iгри. Фотогалерея.
 • www.businessvoc.ru "Businessvoc.ru" - бiзнес-словник. Пропонується рiзна економiчна iнформацiя, представлена у формi бiзнес-словника в електронному виглядi. Роздiли: зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть, право, iнвестицiї, реклама та iн.

 

Новi находження до шкiльної бiблiотеки

ПОПОВНЕНЯ ФОНДУ ХУДОЖНЬОЇ ЛIТЕРАТУРИ:

Булатова М.М. Твiй олiмпiйський путiвник/ М.М. Булатова. - К., 2011. - 120 с. 
У навчальному посiбнику подано iнформацiю про iсторiю Олiмпiйських iгор, становлення та розвиток сучасного олiмпiйського руху. Книга знайомить з олiмпiйськими видами спорту та досягненнями атлетiв свiту й України в олiмпiйських iграх. 

   Єрмолова В.М. Олiмпiйська освiта: теорiя i практика: навч. посiб./В.М. Єрмолова - К., 2011. 335 с.
У посiбнику розглянуто iсторичнi та теоретико-методичнi засади iнтеграцiї олiмпiйської освiти в навчально-виховний процес школярiв. 

М.М. Булатова Енциклопедiя олiмпiйського спорту в запитаннях i вiдповiдях. Друге видання. - К.: Олiмпiйська лiтература, 2011. - 400 с.: iл. 
Енциклопедiя пропонує здiйснити екскурс у витоки зародження олiмпiйського руху, головнi вiхи його розвитку та сьогодення через систему запитань i вiдповiдей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новi находження 2014-2015р 

Електроннi версiї пiдручникiв

Електроннi версiї пiдручникiв ДЛЯ 6 КЛАСУ ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ на сайтi www.osvita-dim.com.ua

Електроннi версiї пiдручникiв на сайтi http://testosvit.com/pidrychniki/

Електроннi версiї пiдручникiв на сайтi http://www.elearning-pto.gov.ua/4447.html

Друк сторінки

МОН України

Календар
«  Серпень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Пошук

Архів записів

Соціальні мережі

"Гаряча лінія"

Педпреса

Новини педпреса